English
نام کاربری
رمز عبور
ثبت نام | فراموشی رمز عبور
 

مالدیو

مالدیو

درباره مالدیو:

مالدیو کشوری است جزیر های در اقیانوس ھند. پایتخت آن مالھ است.مجمع الجزایر مالدیو را ١٢٠٠ جزیره برروي اقیانوس ھند تشكیل مي دھند، كھ بھ شكل یك پرنده در حال پرواز دیده مي شوند. سواحل زیباي مرجاني با ماھي ھاي رنگارنگ آن و مرداب ھاي صاف و زلال و درختان نارگیل، محیط مناسبي براي استراحت و آرامش اعصاب و روان مي باشد معمولا" ھر ھتل برروي جزیره اي قرار گرفتھ كھ بھ نوبھ خود یك شھر كوچك محسوب میگردد و تمام امكانات رفاھي در آن یافت میگردد.شما مي توانید از ورزشھاي آبي، موزیك زنده و غذاھاي بین المللي و محلي و... لذت ببرید.

جغرافیا مالدیو:

مجمع الجزایر مالدیو در جنوب غربی کران ھھای ھندوستان قرار گرفتھ و کوتاھترین فاصلھٔ آن تا کران ھھای ھند، ۶٠٠ کیلومتر است. مالدیو شامل ١١٩٢ جزیره مرجانی کوچک، مسطح و ک مارتفاع و شمار زیادی آبسنگ است کھ تنھا ٢٠٢ جزیره از ٣ قلمرو مالدیو را پوشش م یدھند. اما قلمرو دریایی / آنھا مسکونی ھستند، روی ھم رفتھ ٢٩٨ کیلومتر مربع پھناوری دارند و تنھا ٪ ٠ مالدیو با ٨۵٠ کیلومتر درازا و ١٣٠ کیلومتر پھنا، ١١۵٣٠٠ کیلومتر مربع مساحت دارد. بلندای ھر یک از این جزیر هھا از سطح دریا از بیش از ٣ متر تجاوز نم یکند. مالدیو تپھ ماھور و رودخان ھای ندارد.

اقتصاد :

اقتصاد مالدیو بر پایھٔ کشاورزی، ماھیگیری و گردشگری استوار است. در مالدیو، نارگیل، ذرت، ارزن، سی بزمینی شیرین و میوه جات بھ عمل می آید. در این کشور صنعت کشت یسازی رونق دارد و مردم آن بھ صنای عدستی علاق ھمندند. از مالدیو، ماھی، گوشت، صنای عدستی و نارگیل صادر م یشود.

مردم مالدیو:

جمعیت این کشور حدود ٣٧٩ ھزار نفر با میانگین سنی ١٨ سال است. امید بھ زندگی برای زنان ۶۶ و برای مردان ۶۴ سال است .زبان رسمی این کشور دیوھی است.

ارتباطات در مالدیو:

در این کشور ٣٢ ھزار و ۵٠٠ خط تلفن ثابت و ٢۶٢ ھزار و ۶٠٠ خط تلفن ھمراه وجود دارد.مالدیو یک ھزار و ٨٢ میزبان اینترنتی و ٢٠ ھزار و ١٠٠ کاربر اینترنت دارد.

تعطیلات رسمی:
اگر بھ قصد ماندن در ھتل و استراحت بھ مالدیو سفر کنید، تعطیلات روی برنام ھی سفرتان تاثیری نخواھد داشت؛ مگر این کھ دوست داشتھ باشید در تعطیلات مذھبی، بھ تماشای رژ هھا و جش نھای عمومی بروید. در روزھای تعطیل، ادارات دولتی و مراکز تجاری تعطی لاند و سایر مغاز هھا ھم دیرتر باز م یکنند . در تعطیلات کریسمس، سال نو و دیگر مناسب تھای تقویم میلادی، مالدیو از ھمیشھ شلو غتر می شود و قیم تھا ھم بالاتر م یروند. البتھ ساکنان آ نجا این تعطیلات را جشن نم یگیرند، مگر بھ خاطر درآمدی کھ از راه توریسم کسب کرد هاند ! بیشتر تعطیلات مذھبی مالدیو، مطابق با تعطیلات قمر ی و مناسب تھای اسلامی ست. ماه رمضان، مقدس ترین ماه در این کشور است و عید فطر، از اعیاد مھم مالدیو است.

آب و ھوای مالدیو

گرمسیری است و در طول سال، یا گرم و خشک است، یا گرم و مرطوب. فصل خشک از دسامبر (آذر) تا مارس (فروردین) است و بین ما هھای آوریل (اردیبھشت) تا اکتبر (مھر)، بارا نھای موسمی می بارد و بادھای شدید م یوزد. آوریل بھ خاطر ھوای صا فاش معروف است و دمایی حدود ٣٠ درج ھی سانت یگراد دارد . بھترین وقت رفتن بھ مالدیو و استفاده از آفتابش، فصل زمستان است. بین دسامبر تا آوریل ھوا زیاد مرطوب نیست و باران اندکی می بارد. بین فوریھ (بھمن) و آوریل ھوا از ھمیشھ گر متر است و اتاق خالی ھم راحت پیدا نم یشود. اواسط آذر تا اوایل دی کھ می شود حول و حوش کریسمس و سال نو، مالدیو پر از توریست است و قیم تھا ھم حسابی بالا م یروند. در عوض از مھ تا نوامبر (اواخر اردیبھشت تا اواخر آبان) کھ فصل باران و توفان است و رطوبت ھم بالاست، آ نجا خلو تتر است و قیم تھا ھم پایی نترند . دمای ھوا تقریباً در تمام طول سال برای غواصی مناسب است. مالدیو سرزمین جزیره ھاست؛ جزیره ھایی کوچک کھ با فاصل ھھای کمی از ھم این کشور را می سازند. شاید بتوان این کشور را آرام ترین جای کر هی زمین نامید. با وجود شور و ھیجانی کھ در ساحل بعضی از این جزیر هھا برپاست، باز ھم آرامش آبی اقیانوس بر تمام ای نھا چیره می شود. تقریباً تمام جزیر هھا آب و ھوای گرمسیری مالدیو را دارند؛ بھار، تابستان و حتی اوایل پاییز، گرم است و خشک؛ اما زمستا نھا با وجود گرما، رطوبت ھوا بالاست، بارا نھای زیادی م یبارد و باد و طوفان ھم در جریان است. از آن جا کھ ناآرامی دریا، حرکت قای قھا و کشت یھا بین جزیر هھا را محدود م یکند، توریس تھا خیلی علاق ھای بھ سفر در این فصل ندارند. بھترین وقت برای دیدن جزیر هھای مالدیو، ھوای آفتابی تابستا ن و یا شور و ھیجان قبل از کریسمس در پاییز است. برای تعیین وقت سفر، فراموش نکنید مردم مالدیو مسلمان ھستند و در ماه رمضا ن ممکن است بھ راحتی نتوانید ھم ھجا غذا پیدا کنید یا حتی شھرھا نیمھ تعطیل بھ نظر برسند.

نظرسنجی

کدام کشور را ترجیح می دهید؟
برزیل
پرتغال
فرانسه
کانادا

تماس با ما

    تلفن: 87186 - 021
     آدرس: تهران- میدان آرژانین - جنب مرکز خرید آفریقا - پلاک 22 - طبقه اول
    ایمیل: info@goldistravels.ir
    کدپستی: 1936814111